Kontakt z organizatorem Programu

Najłatwiej skontaktujesz się z nami pisząc e-mail na adres podany poniżej. W miarę dostępnych możliwości chętnie spotkamy się w formule „na żywo” – w Warszawie, na ulicy Kolskiej 12 w siedzibie NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

Adres korespondencyjny

NASK Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji
01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

NASK – Państwowy Instytut Badawczy
NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii.
NASK prowadzi także certyfikację produktów w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Jednostka Certyfikująca przy Ośrodku Certyfikacji i Standaryzacji NASK
Podmiot zajmujący się certyfikacją wyrobów i usług w obszarze bezpieczeństwa IT. Jednostka Certyfikująca NASK jako pierwsza i jedyna w Polsce (i tej części Europy) dysponuje prawem do wydawania certyfikatów cyberbezpieczeństwa dla produktów informatycznych w oparciu o standard Common Criteria. Wystawiane przez JC NASK certyfikaty potwierdzają, że wyroby i usługi, na które zostały wystawione, spełniają wymagania najważniejszej, międzynarodowej normy cyberbezpieczeństwa, przyjętej w Polsce i Europie – czyli PN-EN ISO/IEC15408.
Ministerstwo Cyfryzacji
Jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Cyfryzacji jest realizacja działań związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. 
Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie buduje i rozwija krajowy system cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę cyberprzestrzeni RP na właściwym poziomie. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest jednym z głównych priorytetów resortu.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Ministerstwo pracuje razem z przedsiębiorcami, pracownikami i organizacjami społecznymi nad tworzeniem jak najlepszych warunków do rozwoju polskich. Tych największych, związanych z dużym potencjałem przemysłowym, jak i tych mniejszych oraz najmniejszych. 
Strategicznym celem Ministerstwa jest modernizacja naszej gospodarki pod względem technologicznym i ekologicznym (przemysł 4.0, cyfryzacja i automatyzacja, zielone technologie, gospodarka o obiegu zamkniętym). Mamy przekonanie, że uruchomienie dedykowanego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw programu edukacji i certyfikacji jest krokiem we właściwą stronę.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reguluje ponadto szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.