REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU PARTNERSKIEGO

FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO

 1. DEFINICJE
  • a) PROGRAM „FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO” – oznacza program edukacji i certyfikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizowany przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
  • b) PROGRAM PARTNERSKI „FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO” – oznacza program współpracy przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji z programem certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, realizowanym przez Organizatora, polegający na współdziałaniu w zakresie upowszechniania wiedzy na temat cyberzagrożeń, podnoszenia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa i wykorzystywania narzędzi cyfrowych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  • c) PARTNER – oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie partnerskim „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, który zawarł z Organizatorem Programu Partnerskiego stosowną Umowę Partnerską.
  • d) UMOWA PARTNERSKA – oznacza umowę wiążącą Partnera z Organizatorem Programu Partnerskiego (dalej: Umowa).
  • e) ORGANIZATOR PROGRAMU PARTNERSKIEGO / ORGANIZATOR – oznacza podmiot realizujący program certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, tj. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.
  • f) PROGRAM PARTNERSKI FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO / PROGRAM PARTNERSKI – oznacza program partnerski „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, którego dotyczy niniejszy regulamin.
  • g) RADA PROGRAMOWA „FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO” – ciało doradcze Organizatora Programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, formułujące zalecenia dotyczące dalszego sposobu realizowania Programu i jego komunikacji
  • h) REGULAMIN – niniejszy Regulamin dla Uczestników Programu Partnerskiego „Firma Bezpieczna Cyfrowo”; Regulamin określa podstawowe założenia Programu oraz zasady współpracy w jego ramach.
 2. CZŁONKOSTWO
  • a) W Programie partnerskim mogą uczestniczyć przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców oraz fundacje i stowarzyszenia, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw członkowskich UE.
  • b) Status Partnera nadawany jest przez Organizatora na wniosek podmiotu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
  • c) Zgłoszenie do udziału w Programie Partnerskim jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
  • d) Warunkiem wnioskowania o nadanie statusu Partnera w Programie, jest łączne spełnianie przez Wnioskodawcę następujących kryteriów:
   • i. spełnianie kryteriów z zakresu cyberbezpieczeństwa, tj:.
    • posiadanie statusu podmiotu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, albo
    • wdrożenie u Wnioskodawcy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 lub innego równoważnego;
   • ii. niepodleganie wkluczeniom określonym w następujących regulacjach prawnych:
    • ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j. z dnia 2023.08.02);
    • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
    • ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
  • e) Podmiot wnioskujący o nadanie statusu Partnera potwierdza spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o nadanie statusu Partnera.
  • f) Warunkiem ubiegania się o nadanie statusu Partnera jest akceptacja Regulaminu, złożenie wniosku dostępnego na stronie firmabezpiecznacyfrowo.pl oraz zawarcie Umowy Partnerskiej. Wypełniony wniosek składany jest w formie elektronicznej.
  • g) Wniosek będzie rozpatrzony przez Organizatora w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku należy wyłącznie do Organizatora i jest ostateczna.
  • h) W przypadku przyjęcia wniosku Organizator zawrze z Partnerem Umowę Partnerską, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • i) W przypadku odrzucenia wniosku, Organizator informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku. Jeśli podstawą odrzucenia były wyłącznie kwestie formalne, co Organizator wskaże w swojej informacji, wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku, może złożyć poprawiony wniosek.
   • i. PARTNER PROGRAMU „FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO”
   • ii. PARTNER STRATEGICZNY PROGRAMU „FIRMA BEZPIECZNA CYFROWO”
  • k) O poziomie partnerstwa decyduje Organizator Programu Partnerskiego, biorąc pod uwagę formę prawną wnioskodawcy, potencjalne korzyści z Partnerstwa dla Programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo” lub benefity zaoferowane przez wnioskodawcę dla Uczestników Programu. Decyzja o nadaniu Partnerowi określonego statusu należy wyłącznie do Organizatora i jest ostateczna.
 3. ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY
  • a) Partner, w ramach uczestnictwa w Programie partnerskim „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, deklaruje gotowość do realizacji rozmaitych działań służących popularyzacji idei i celów Programu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, polegających w szczególności na:
  • • prowadzeniu działań podnoszących świadomość znaczenia cyberbezpieczeństwa oraz kompetencji cyfrowych wśród właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw,
  • prowadzeniu działań promujących korzyści płynące dla z Programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”,
  • współpracy z Organizatorem w opracowywaniu sposobów dalszego sposobu realizowania/rozwoju Programu i jego komunikacji poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Programowej,
  • innych, uzgodnionych z Organizatorem.
  • b) Organizator zobowiązuje się do udzielania Partnerom wszelkich niezbędnych informacji o programie „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, jego założeniach, postępach w realizacji, osiąganych wynikach oraz działaniach komunikacyjnych.
 4. PRZYWILEJE PARTNERÓW PROGRAMU PARTNERSKIEGO
  • a) Partnerzy mają prawo posługiwać się i wykorzystywać w swojej komunikacji nadanymi przez Organizatora statusami „PARTNER PROGRAMU „Firma Bezpieczna Cyfrowo” lub „PARTNER STRATEGICZNY PROGRAMU „Firma Bezpieczna Cyfrowo” oraz przynależnymi im znakami graficznymi, odpowiednio do swojego statusu partnerskiego. Zasady korzystania z tytułu i logo określa załącznik do umowy partnerskiej.
  • b) Partnerzy strategiczni mają prawo desygnować jednego przedstawiciela swojej organizacji do Rady Programowej Programu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”.
  • c) Partnerom programu partnerskiego przysługuje 10 miejsc w Radzie Programowej „Firma Bezpieczna Cyfrowo” do objęcia przez ich przedstawicieli wyłonionych na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 5. PRZYWILEJE PARTNERÓW PROGRAMU PARTNERSKIEGO
  • a) Partnerzy zobowiązują się do aktywnego działania na rzecz rozwoju Programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo” w wybranych przez siebie obszarach gospodarczych, zgodnie z zadeklarowanymi we wniosku o nadanie statusu Partnera Programu oświadczeniami i postanowieniami Umowy Partnerskiej.
  • b) Partnerzy zobowiązują się do realizowania na rzecz uczestników Programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo” świadczeń określonych w Umowie Partnerskiej, jeśli zadeklarowali takie świadczenia.
  • c) Partnerzy zobowiązują się do rozpowszechniania w swoich kanałach społecznościowych informacji dotyczących Programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”, zamieszczanych w mediach społecznościowych przez Organizatora.
  • d) Partner może zostać wykluczony z Programu partnerskiego w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub w przypadkach określonych w Umowie Partnerskiej.
 6. UWAGI KOŃCOWE
  • a) Pozostałe kwestie nie uwzględnione w niniejszym Regulaminie są uregulowane w Umowie.
  • b) Program podlega przepisom prawa polskiego.
  • c) Regulamin w jego każdorazowej aktualnie obowiązującej wersji dostępny jest na stronie internetowej firmabezpiecznacyfrowo.pl.
  • d) Regulamin obowiązuje od dnia 4 września 2023 roku.
  • e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje przez publikację nowej wersji na stronie internetowej firmabezpiecznacyfrowo.pl.
  • f) Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część